Právní odpovědnost:

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Hlava druhá

Lidská práva a základní svobody

Oddíl druhý

Politická práva

Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Tento web plně využívá výše uvedené ústavní práva. U každého článku, resp. příspěvku je uveden zdroj, ze kterého bylo čerpáno, přičemž obsah nemusí korespondovat s názorem provozovatele portálu. Pro společenskou diskuzi je ovšem důležité, aby mediální prostor dostaly všechny názory. Právní odpovědnost za obsah tak nese výhradně autor textu.