Domácí

Okénko – Právo v kapse – Nesouhlasíte s vládními opatřeními, pište ředitelům škol…

Jindřich Kulhavý: Blíží se začátek školního roku a s ním připravila vláda opatření a nařízení, která mají školy dodržovat a týkají se žáků a studentů. Protože jsou to však protizákonné výmysly vládních úředníků, se kterými nemusíte jako rodiče souhlasit, níže přidáváme dopis určený ředitelům škol. Jeho text vychází z našich zákonů a je protikladem jejich porušování ze strany vlády. Snad Vám bude návodem, jak se bránit zvůli politiků dopadající na naše děti.

Adresa školy

Dne 29.8.2021

Věc: Sdělení o nástupu dítěte, jméno, do školy k výkonu základní školní docházky.

Sdělujeme vám tímto jako zákonní zástupci nezletilého, že trváme na tom, aby našemu dítěti, , nar. …….byl umožněn ihned nástup k výkonu základní školní docházky tak, jak toto právo zakotvuje čl. 33 Listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku a je tedy ústavním právem.

Současně sdělujeme, že nesouhlasíme s tím, aby naše dítě nosilo roušku, protože celodenní nošení poškozuje jeho zdraví a dále nesouhlasíme s tím, aby si provádělo jakékoliv testy, protože jde o nepřípustný zásah do tělesné integrity dítěte. Upozorňujeme současně, že tyto testy mu nemůže provádět ani nařídit jiná osoba bez souhlasu nás, jako zákonných zástupců. Dále upozorňujeme, že učitel není oprávněn přikázat dítěti nosit roušku, ani jej z důvodu, že roušku nosit nechce, není oprávněn vyloučit ze školní docházky. Zde vycházíme mj. z konstatování Krajské hygienické stanice v Liberci, která došla k názoru, že školy nejsou nadány jakoukoliv pravomoci.

Obdobně je to s testy, kdy jejich legálnost je postavena pouze na tom, že děti si testy provádějí samy  nařídit jim jejich provádění však učitel není oprávněn a pokud si dítě test samo neprovede, nesmí být rovněž vyloučeno ze školní docházky.

V případě, že našemu dítěti nebude základní školní docházka umožněna, upozorňujeme vás, že důsledky spojené s tímto protiprávním jednáním, které mohou být v budoucnu vůči vám vyvozeny formou žalobního návrhu. Tento dopis je kvalifikovaným upozorněním na nezákonnost opatření, kterým se řídíte, přestože si musíte být vědomi, že v dané oblasti nedisponujete žádnou pravomocí, úkolem školských zařízení je poskytovat vzdělání, proto spadají pod ministerstvo školství, nikoli pod ministerstvo zdravotnictví.

Pokud nehodláte našemu dítěti základní docházku přes výše uvedené umožnit, žádáme o písemné sdělení této skutečnosti a dále o sdělení, z jaké části opatření MZ ČR dovozujete pravomoc školy a osoby učitele přikazovat nosit roušky, přikazovat dětem provádět si testy a z jaké části opatření dovozujete pravomoc školy, spadající pod ministerstvo školství, odmítnout plnit svůj základní úkol, kterým je vzdělávání, a to na základě opatření ministerstva zdravotnictví.

Protože předpokládáme, že v těchto otázkách máte k dispozici uspokojivý právní výklad, očekáváme odpověď obratem. Za odpověď nepovažujeme odkaz na dané opatření, které otázky pravomoci školy a učitele neřeší.

Rodiče: podpis

Zdroj