Okupace

Cílem Němců byla germanizace českého národa

Němci chtěli český národ zlikvidovat, české vlastence vyhnat ze života. My jsme je jen přesídlili, nikoliv vyhnali ze života.

Plánem zlikvidovat český národ a osídlit český historický prostor Němci se zabývali někteří představitele tzv. Sudetoněmecké strany již v době Československé republiky. V srpnu r. 1940 Neurath, tzv. říšský protektor, a Frank, jeden z přestavitelů tzv. sudetských Němců, poslali A. Hitlerovi „Pamětní spis“, který obsahoval postup germanizace českého národa. V obdobném duchu mluvil o něco později též R. Heydrich, tehdy zastupující říšský protektor. Jsou známá jeho slova, že Čech v česko-moravském prostoru nemá co pohledávat.

K likvidaci našeho národa mělo dojít po vítězné válce, samozřejmě pro Německo.. Pak měla přijít ta pravá chvíle.. V době tzv. protektorátu však Němci naši genocidu již připravovali. 360 tisíc našich lidí zavraždili.

Před likvidací českého národa, která předpokládala část Čechů postavit ke zdi a zastřelit, další pak germanizovat na území staroříšském a zbytek vyhnat někam daleko na východ a sever, nás zachránila jen porážka Německa ve válce. Jinak jsme dnes my již nežili, český národ neexistoval.

Když toto si všechno uvědomíme, pak jen s velkým úžasem můžeme sledovat sebelítost sudetů, kteří naříkají nad tím, že byli přesídleni z Československa. Kdyby se postavili, stejně tak jako němečtí antifašisté, proti znacizovaným henleinovcům, kdyby byli loajální vůči Československu, trpěli s námi s době tzv. protektorátu, pak do odsunu by šla jen hrstka znacizovaných tzv. českých Němců. Vzhledem k tomu, že však zradili ve velké většině, že se stali pátou kolonou nacistů a s nimi ruku v ruce připravovali naší likvidaci, museli z republiky odejít. Svým chováním v 30. letech minulého století, v době protektorátu, sami rozhodli o svém osudu.

Odešli, museli odejít, že se dopustili na nás těžkých zločinů, že se podíleli na vraždách Čechoslováků, tedy i německých antifašistů, a do poslední chvíle byli věrní nacismu. Historické příčiny mají i své důsledky. Proto konečně už by neměli nás obviňovat ze všech možných zločinů a uvědomit si, že největším nepřítelem „sudetismu“ byl nacismus, Hitler a jeho kumpáni, znacizovaní henleinovci v čele s Henleinem a Frankem, kteří jsou odpovědní za smrt snad až 200 tisíců padlých sudetů v německých uniformách, stejně tak jako za přesídlení německého obyvatelstva z Československa.

J. Skalský