Svět podle lepšolidíTop

Mýtus o „otrocké povaze” Rusů

Ruské politické, ekonomické a kulturní špičky, zejména v Moskvě a Petrohradě, sní o tom, že se stanou součástí Evropy, „civilizovaného světa”. Západ však nikdy nepřijme Rusko do svého společenství. Proč? Stačí analyzovat západní, hollywoodské filmy, abychom zjistili, co si o nás lidé ze Západu myslí. Právě takové „továrny na sny”, jako je Hollywood, tvoří západní „kolektivní nevědomí”, které určuje světonázor, chápání světa a veřejné vědomí.

„Ruští barbaři“

V západních filmech je Rus primitivní, často agresivní „barbar”. Navíc, když Západ vykresloval Rusy sovětské doby, byla situace lepší. Tehdy představovali ruští „barbaři” hrozbu; byli líčeni jako silní, hloupí a nebezpeční. Jako boxer Ivan Drago ve filmu Rocky 4 (1985). Po rozpadu SSSR Rusové v západních filmech degradovali, ztratili svou sílu. Byli zobrazováni jako bandité, prostitutky, idioti, narkomani, opilci a další zvrhlíci. Rusové jsou nyní vykreslováni jako agresivní, asociální bytosti bez morálních hodnot. „Podlidé” v nejlepších tradicích Třetí říše!

Zároveň na Západě zavírají oči před některými historickými fakty.

Jak líní a hloupí opilci, údajně neschopní práce a sebeorganizace, vytvořili největší velmoc na světě?Vytvořili ji v nejnáročnějších klimatických podmínkách na světě (jen Mongolsko se nám vyrovná složitostí klimatu, kdy v létě může být plus 40 a v zimě minus 50).

Jak Rusové přežili několik národních katastrof a několikrát vzkřísili velmoc doslova z popela? Rusko je Fénix, pták ohnivák, který se po smrti znovu narodil a obnovil. Rusové několikrát odolali úderům „kolektivního Západu”, odolali Napoleonovi i Hitlerovi. Vytvořili druhou nejdelší železniční síť na světě, zahájili kosmický věk lidstva a jako první na světě postavili jadernou elektrárnu. V době Stalina byla navržena alternativa k západnímu otrokářskému řádu – společnost vědění, služby a tvoření.

Mýtus o krutosti Rusů

Od dob starověkého Říma a Byzance až po současnost kreslí západní autoři prakticky stejný černý obraz Rusů. Vytvořila se trvalá informační matice. Západní mocnosti a říše umírají a rozpadají se, vznikají nové, ale obraz „ruských barbarů” zůstává. Lidé ze Západu nám přisuzují ty nejhorší lidské vlastnosti a neřesti, stigmatizují naše „otrocké” společensko-politické uspořádání. A naprosto si nevšímají různých ohavností a krutostí v Evropě nebo Americe! Navíc Rusové se díky své „barbarské” psychologii ani nedostali do takových výšin degradace a cynismu jako v „civilizovaném světě”.

Západ zcela zapomněl, že sám zničil celé jiné civilizace a kultury v Evropě. Římskokatolický svět prakticky vyhladil keltskou civilizaci, druidské náboženství. Současné keltské tradice ve francouzské Bretani, Walesu nebo Skotsku jsou žalostnými pozůstatky dávné civilizace.

Západ rozdrtil, zotročil a téměř zcela zničil slovansko-ruskou civilizaci ve střední Evropě. Zejména dnešní východní Němci jsou z 80 – 90 % genetickými potomky Rusů-Venidů (Vandalů, Wenidů, Varanů-Rusů, Prusů-Prusů atd.). Stejně jako Rakušané, Dánové a Švédové.

V raném středověku žádný „germánský” svět neexistoval! Je to mýtus vytvořený v Římě! „Němci” byli árijci-jarijci, Rusové. Například historik Jurij Petuchov o tom přesvědčivě a s množstvím faktografického materiálu psal v dílech “Starožitnosti Rusů” (2007) a “Normané. Rusové severu” (2005).

Západ se pokusil jít dál na Východ, zničit ruský Novgorod, Smolensk, Kyjev a Moskvu, ale dočkal se tvrdého odrazu. Proto ty stížnosti a pláč nad „krutostí” a “agresivitou” Rusů.

Pravdou je, že Evropané zapomínají, jak zničili celé civilizace, kultury a kmeny v Americe (Jižní i Severní), Africe a Asii. Lovili černochy jako zvěř, vyhlazovali a zotročovali celé kmeny. Zničili a okradli indiánské civilizace. Vyhladili původní obyvatele Severní Ameriky.

„Dobrý indián je mrtvý indián” – tento kanibalistický aforismus generála Sheridana se stal heslem americké armády, která „osvobodila” Divoký západ od jeho původních obyvatel. Yankees prováděli bezohlednou genocidu a teror, porušovali všechny mírové dohody, masově vraždili a skalpovali ženy a děti – neexistuje zločin, který by američtí „civilizátoři” nespáchali.

Západ zotročil Indii a vyhubil desítky milionů domorodců válkami a hladomorem.

Západ proměnil starověkou Čínu v polokolonii a z Číňanů udělal závislé na opiu. Zajistil totální drancování dědictví starověkých civilizací Východu.

Západ přehlížel otroctví rolníků ve Francii, rakouském císařství, nebo v Polsku. V dnešním světě je francouzská kuchyně obdivována. Ale proč lidé jedli hlemýždě, žáby a plesnivý sýr? Kvůli hladu! Jedná se o historickou, tradiční kuchyni francouzských rolníků jacques. Prostě neměli co jíst! Šlechta a úředníci je okrádali.
Mlčí se o misantropickém, kanibalistickém vývoji kapitalismu. O téměř úplném zničení rolnictva v Anglii (tzv. „šermování”). Ze sedláků se stávali žebráci, tuláci, byli fyzicky ničeni, posíláni do nevolnictví a otroctví v robotárnách, kde lidé pracovali za prázdnou žvanírnu. Horníci ve Walesu pracovali s otrockými železnými límci. Lidé byli lstí naverbováni na lodě do kolonií a poté prodáni do otroctví. V koloniích bylo stejně bílých otroků jako černých a barevných. Celé armády trestanců byly vyhoštěny do Austrálie, na Nový Zéland nebo do Guyany. Ve “svobodné” Anglii kvetlo nejkrutější zneužívání dětské práce.

Poukazuje se na krutost a „krvavost” ruských vládců, přitom západní lidé mlčí o brutalitě, zradě a teroru, které provázely vývoj evropských národů. Zavírají oči, protože v téže Francii uspořádali křížové výpravy proti vlastním městům, zasaženým kacířstvím. Když byli obyvatelé města hromadně vyhlazováni, cynicky poznamenali: „Zabijte je všechny, Pán si své pozná!” (papežský legát Arnold Amalric). Například při dobývání Beziers v roce 1209 křižáci povraždili až 20 tisíc lidí a celé město bylo vypleněno a vypáleno. Přitom v té době bylo ve městě jen asi 200 – 300 kacířů katarů.

O otrocké podstatě Rusů

Lidé ze Západu si nevšímají, jakým sadismem, krutostí a brutálními masakry byly provázeny feudální, selské a náboženské války ve Francii, Nizozemí nebo Německu.

Jaké masakry provedli náboženští fanatici ve Francii! Válka mezi katolíky a hugenoty-protestanty! Jen během masakru o Bartolomějské noci v Paříži (24. srpna 1572) bylo povražděno několik tisíc protestantů a asi 30 tisíc hugenotů po celé Francii. Pro srovnání: za dlouhé vlády údajně „krvavého despoty” Ivana Hrozného bylo podle výpočtů historiků postiženo 5 – 6 tisíc osob. Vládl přitom více než půl století, od roku 1533 do roku 1584.
Občanská válka v Anglii! Brutální války mezi Angličany a Skoty, dobytí Irska, kdy byl „zelený ostrov” prakticky odříznut a zbývající domorodci byli proměněni v otroky. Irové tak utíkali do Ameriky generaci za generací v naději na nový svobodný život (i když mnozí skončili v novém otroctví).

Na Západě se zapomíná na krutost a zkaženost, která kvetla na dvorech papežů, italských panovníků a francouzských králů. Západní odsuzovatelé Rusů si nevšimli, že Francouzi vyvolali krvavou revoluci, masový třídní teror s likvidací aristokracie, šlechty a duchovenstva, s likvidací obyvatelstva celých oblastí a měst (Lyon a Vandeya). Britové vytvořili první koncentrační tábory (válka s Búry v Jižní Africe) a rasovou segregaci. Mimochodem, během občanské války se Yankeeové ze severu dopouštěli teroru proti jižanským Dixies, vyháněli je ze země a organizovali koncentrační tábory. Britové a Američané vytvořili rezervace, do kterých vyhnali zbytky původních obyvatel dobytých území.

Byli to Evropané, nikoli Rusové, kdo vymyslel nechvalně proslulou eugeniku. V 90. a 40. letech 19. století zachvátila Evropu a Ameriku vášeň pro zlepšení lidského materiálu. Nebylo to Rusko, ale Západ, kdo zavedl technologii násilné sterilizace „nevhodného lidského materiálu”, k němuž patřili nejen zločinci a duševně nemocní, ale také prostí žebráci, tuláci a problémová mládež.

Je zajímavé, že nyní pod hesly transhumanismu a neoliberalismu tyto myšlenky na Západě opět vzkvétají. Lidé se opět dělí na „vyvolené” – ekonomicky úspěšné a „ztroskotance”, pro které v „novém báječném světě” není místo.

Rusové prý jsou úplatkáři a lidé ze Západu poctiví lidé. To je lež!

Celá historie Evropy a Ameriky je historií loupeží, podvodů, spekulací a násilí. V královské Francii pronikla korupce do celé byrokracie a šlechty. Ani revoluce nic nezměnila. Britští aristokraté a lordi byli skutečnými podvodníky, kteří vydělávali na veřejných zakázkách, obchodu s otroky a drogami. Americký rozpočet byl dojen finančně-průmyslovými esy z Manhattanu. Celé dějiny Polska jsou plné krádeží a loupeží polské šlechtické „elity”.

Mnozí se domnívají, že to vše bylo v minulosti. Na Západě se však ve dvacátém a dvacátém prvním století nic nezměnilo.

Rakušané zorganizovali genocidu Rusů v okupovaných oblastech Malé Rusi. Bílí Finové rozpoutali teror proti všem Rusům v „osvobozeném” Finsku. Poláci mučili tisíce zajatců Rudé armády. Estonci vyhnali internované bělogvardějce, kteří bojovali za západní hodnoty, do koncentračních táborů, když ztratili roli „potravy pro děla”.
„Kulturní” Německo se pokusilo slovanský svět zcela zničit a zotročit. „Civilizovaní” Britové a Američané pomocí strategických letadel vypálili desítky německých historických, kulturních a hospodářských center a pod jejich troskami pohřbili statisíce Němců, převážně žen, dětí a starců.

Američané ve snaze potlačit lidový odpor ve Vietnamu vypalovali zemi napalmem a otravovali ji biologickými a chemickými zbraněmi. „Humánní a politicky korektní” lidé ze Západu podrobili genocidě Srby, masakrovali a stříleli tisíce Srbů rukama Chorvatů, bosenských muslimů i muslimů albánských (Kosovců).

Na Západě tak probíhal proces nejkrutější selekce a šokového výcviku „lidského materiálu” pro budoucí kapitalistickou a tržní společnost. Dnešní konzumní společnost.

Proto nyní ve „svobodném světě” Západu lidé poslušně a masově pochodují do „nového báječného světa” (nové etapy otrokářského světa s pány a otroky).

Jenže „ruští otroci” se stále brání a v „elektronickém digitálním koncentračním táboře” žít nechtějí.

Zdroj: Alexandr Samsonov

Překlad