Koronavirus

Okénko – Právo v kapse – DEKLARACE PRÁVNÍKŮ OBYČEJNÉHO ŽIVOTA Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Konečně se probouzí i právníci dosud dřímající. Nevíme, zda li advokátní komora měla k problematice covidu stejný přístup jako Lékařská komora vedená grázlem Kubkem, která víceméně napomáhá po celou dobu šíření koronaviru tím, že nepodporovala jeho reálnou léčbu a soustředila se na údajnou prevenci formou vakcinace experimentálními genovými terapiemi. Jisté je, že až na pár světlých výjimek právníci mlčeli, přestože prostor pro jejich práci tu je momentálně obrovský. Naštěstí se jich nyní pár spojilo a vznikla 

DEKLARACE PRÁVNÍKŮ OBYČEJNÉHO ŽIVOTA Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA.

Tedy níže něco více k této aktivitě.

Česká republika už není právním státem. Jsme připraveni i nadále bránit důstojnost každého z nás

Nepřetržitě už více než rok jsou v souvislosti s výskytem a šířením viru SARS-Cov-2 hrubě porušovány základní principy demokratického právního státu. Dochází k nátlakovému rozdělování společnosti, kolektivů, rodin a značkování lidí na očkované a neočkované. K vynucovanému testování zdravých lidí, diskriminaci a segregaci dětí ve školách na testované a netestované, k rozdávání benefitů za vakcinaci a naopak omezování práv neočkovaných, vydávání mimořádných opatření v rozporu se zákonem. To jsou nejzávažnější činy státní moci, kterými vládnoucí garnitura překročila všechny myslitelné hranice zákonnosti i lidskosti. Selhává soudní ochrana občanských práv, činnost ústavních orgánů a je fakticky zcela znemožněno účinné použití zákonných prostředků obrany proti bezpráví.

Vzhledem k tomu, že stav pandemické pohotovosti je neustále udržován, ačkoliv jeho trvání nemá oporu v reálné epidemické situaci, a to za souhlasu vládních i většiny opozičních stran, dospěli jsme k názoru, že je poprvé v novodobé historii České republiky nutné s nejvyšší možnou naléhavostí a vážností apelovat na naše spoluobčany, aby bránili svá ústavní práva. V případě, že je odstraňován demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou základních práv a svobod, a pokud jsou činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků znemožněny, mají občané ústavním pořádkem České republiky zaručené zákonné právo postavit se na odpor.

Považujeme za důležité zdůraznit, že způsob uplatnění práva na odpor Listina základních práv a svobod neupravuje. Při jeho uplatnění je nezbytně nutné dodržovat základní hodnoty humanity, respektovat se navzájem a chránit základní hodnoty demokracie, jakými jsou ochrana života, zdraví a lidské důstojnosti druhého, ochrana majetku, soukromí a ochrana dětí.

My, právníci obyčejného života, důrazně upozorňujeme, že plně v souladu s právním řádem naší republiky budeme i nadále činit vše proto, aby nikdo nemohl provádět jakékoliv kroky, odstraňující demokratický řád lidských práv a základních svobod, bez následku. Je pro nás naprosto nepřijatelné omezování práva na lékařskou péči pro neočkované nebo netestované, omezování přístupu rodičů či dětí do školy, pokud nejsou očkované nebo testované, odmítáme, aby kdokoliv fyzicky nebo příkazy zasahoval do práv dětí na vzdělání, jakkoliv diskriminoval neočkované zaměstnance nebo naopak zvýhodňoval zaměstnance očkované.

Uvědomme si, že o svá práva přicházejí nejen ti, kdo odmítají očkování proti nemoci covid-19, ale také ti, kdo vakcinaci podstupují a podpisem tzv. informovaného souhlasu přebírají reálnou odpovědnost za případné komplikace na sebe. To všechno musí skončit. Dlouhodobě činíme vše proto, aby byly co nejrychleji vytvořeny takové podmínky ve školách, které umožní vzdělání všem dětem bez rozdílu a podmínek, které otevřou volný přístup ke službám, obchodům, ke kulturnímu a sportovnímu vyžití i těm lidem, kteří se neprokáží dokladem o provedeném testování či očkování. Usilujeme o to, aby nošení roušek či respirátorů zůstalo výhradně na dobrovolném základě. Žádáme každého z vás, komu není budoucnost naší země lhostejná, aby neposkytoval kontrolním orgánům dokumenty či informace, které by mohly vést k trestnímu nebo přestupkovému stíhání třetí osoby v důsledku porušení mimořádných opatření, bez zcela jednoznačného právního základu. A žádáme každého z vás, abyste nám svou vlastní inciativou a činností pomohli obnovit fungování demokratického právního státu. Nás, právníků obyčejného života, je v Čechách, na Moravě i ve Slezsku stále více. A víme, že stejný názor na současné dění v České republice má také obrovská skupina lidí, zejména těch, spojených pod standartou Žlutého špendlíku. Chceme vám všem dodat odvahu. Nastal čas, abychom se spojili a bránili naši svobodu.

Nejste v této těžké době sami, my jsme s vámi a jsme i nadále připraveni použít všechny zákonné prostředky k ochraně lidské důstojnosti a demokracie a postavit se na odpor vládní zvůli.

Listina základních práv a svobod
Čl. 23

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

JUDr. Tomáš Nielsen

Mgr. Libor Vondráček

JUDr. Petr Vacek

Mgr. Ondřej Svoboda

Mgr. Lenka Trkalová

Mgr. Vladimír Mrkvička

JUDr. Vladana Vališová, LL.M.

JUDr. Jindřich Rajchl

Mgr. Marcela Valtrová

Mgr. Anna Zimová

Mgr. Radek Jilg

Mgr. Irena Kolárová

Mgr. Zuzana Candigliota

Zveřejněno v Výzvy

PRO LIBERTATE

Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod je odborným sdružením právníků, které hájí hodnoty, jako je lidská důstojnost, právo na soukromí, právo na soudní ochranu apod. Dlouhodobě vystupuje proti opatřením Vlády ČR i Ministerstva zdravotnictví, protiústavně omezujícím individuální práva a svobody, s cílem vrátit ČR k základním principům demokratického právního státu. Tato opatření dlouhodobě napadá u Nejvyššího správního soudu i u Ústavního soudu, podává podněty orgánům činným v trestním řízení proti nejkřiklavějším trestným činům, její členové poskytují právní ochranu i těm, kdo se postavili státní zvůli a kdo nadále hájí principy humanismu a demokracie. Pro Libertate zveřejňuje manuály a doporučení ve vztahu k existujícím opatřením MZdr. Úzce spolupracuje s iniciativou Zdravé fórum a mnoha odborníky z řad lékařů, biologů, matematiků či psychologů. Aktivní činnost vyvíjí také na mezinárodní úrovni.

Autor: Tomáš Nielsen.  Zveřejněno dne 31 srpna, 2021

Zdroj