TopVálečné přípravy v souvislostech

Putin podepsal dekret o opatřeních proti nepřátelským zemím

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret o aplikaci opatření ovlivňujících nepřátelské akce cizích států.

Dokument uvádí, že vláda má za úkol sestavit seznam nepřátelských států. Kabinet také musí určit počet lidí, které si tyto státy mohou najmout pro práci na území Ruska.

Dříve uzavřené dohody podléhají ukončení, uvádí vyhláška, která nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění.

Text dokumentu byl zveřejněn na webových stránkách Kremlu. Celý text:


Vyhláška o aplikaci opatření vlivu (protiopatření) na nepřátelské akce cizích států

23. dubna 2021 21:10

Za účelem ochrany zájmů a bezpečnosti Ruské federace a v souladu s federálními zákony ze dne 30. prosince 2006 č. 281-FZ „O zvláštních ekonomických opatřeních a donucovacích opatřeních“ a ze dne 4. června 2018 č. 127-FZ „Dne opatření proti (nepřátelským) opatřením proti nepřátelským činům Spojených států amerických a jiných cizích států“.

Rozhoduji:

 1. Omezit (včetně případného zavedení úplného zákazu) uzavírání diplomatických misí a konzulárních úřadů, zastupitelských úřadů státních orgánů a státních institucí cizích států páchajících nepřátelské akce ve vztahu k Ruské federaci, občanů Ruské federace Federace nebo ruským právním subjektům (dále jen nepřátelské cizí státy), pracovní smlouvy, smlouvy o poskytování práce zaměstnancům (personální) a další občanskoprávní smlouvy, na jejichž základě vznikají pracovní vztahy (dále jen smlouvy), s osobami nacházejícími se na území Ruské federace.
 2. Zajistit, že počet fyzických osob, které se nacházejí na území Ruské federace a se kterými lze uzavírat smlouvy, určuje vláda Ruské federace.
 3. Dohody uzavřené před vstupem této vyhlášky v platnost s jednotlivci, jejichž počet přesahuje počet stanovený vládou Ruské federace, budou ukončeny.
 4. Ustanovení odstavců 1 a 3 této vyhlášky se nevztahují na občany nepřátelských cizích států přicházejících z těchto států, jako zaměstnanci diplomatických misí a konzulárních úřadů, představitelů státních orgánů a státních institucí příslušných nepřátelských zahraničních států.
 5. Vládě Ruské federace:
  1. stanovit seznam nepřátelských cizích států, na které se vztahují opatření vlivu (protiopatření), stanovený touto vyhláškou;
  2. určit počet osob, které se nacházejí na území Ruské federace a se kterými lze uzavírat smlouvy;
  3. v případě potřeby předložit návrhy na změnu opatření vlivu (protiopatření) stanovených touto vyhláškou a dobu platnosti těchto opatření;
  4. zajistit kontrolu nad dodržováním pracovních práv občanů Ruské federace při ukončení smluv v souladu s odstavcem 3 této vyhlášky.
 6. Tato vyhláška vstupuje v platnost dnem jejího oficiálního zveřejnění a je platná až do zrušení jí stanovených opatření vlivu (protiopatření).

Zdroj

Překlad